Ολοκληρωμένα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα

email επικοινωνίας τοπικών διαχειριστών Σχολών και Τμημάτων

 

Σε συνέχεια της 427ης/19.3.2020 απόφασης της συγκλήτου το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποίησε την λειτουργία της «Υπηρεσίας υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» του Ιδρύματος με σκοπό την παροχή βοήθειας σε θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η υπηρεσία «Υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» παρέχεται από τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών και των Τμημάτων.

Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικού τύπου Β (Class B)

Οδηγίες για την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο έντυπο:

Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικού τύπου Β

Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών (HARICA)

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών (HARICA) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κανονισμός λειτουργίας της υπηρεσίας Ψηφιακών Πιστοποιητικών (HARICA)

 

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού "Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority - (HARICA)" είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας") και πλέον φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το έγγραφο: "Σχέδιο Δράσης και Εργαλειοθήκη για την

Στις 24Μαρτίου  2020ημέραΤρίτηκαι  ώρα 10.00π.μ.,  θα  γίνει  η τελετή ορκωμοσίαςτων νέων διδακτόρων, αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σε αυτή την ενότητα συμπεριλαβάνονται διάφοροι οδηγοί για τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της τηλεδιδασκαλίας. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα.

Το σχετικό υλικό μεταφέρθηκε στην σελίδα : https://www.ucnet.uoc.gr/ilektroniki-mathisi/ypiresia-microsoft-office-365

Pages