Ολοκληρωμένα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα

Οριζόντιο  Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, για νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και τη Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η Ανάπτυξη καινοτόμων και αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών ΠΣΔ καθώς και η Υποστήριξη της χρήσης των σχολικών υποδομών ΤΠΕ. Συμπληρωματικά, περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Λειτουργίας ΠΣΔ, του ψηφιακού Σχολείου καθώς και επιμορφωτικές δράσεις εκπαιδευτικών για το έργο. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει κληθεί να αναπτύξει, να εξελίξει, να προσαρμόσει στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας του ΥΠΑΙΘ.
Στους τελικούς χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας, θα παρασχεθούν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για όλη τη διάρκεια της πράξης οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • «Εξελιγμένες υπηρεσίες βίντεο ΠΣΔ» και
  • «Ολοκληρωμένο σύστημα φωνητικής επικοινωνίας και συνεργασίας πραγματικού χρόνου (unified communications)».

Αρχιτεκτονική του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ»