Σύντομη Περιγραφή

Οι παθητικές υποδομές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες,

Η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης παρέχει στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, αλλά και σε επισκέπτες, την δυνατότητα για ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και το Διαδίκτυο.

Το δίκτυο διανομής αναλαμβάνει την συγκέντρωση των συνδέσεων των μεταγωγέων του δικτύου πρόσβασης και τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο κορμού και απαρτίζεται από τους κατά τόπους κεντρικούς δρομολογητές/μεταγωγείς του εκάστοτε τμήματος/κτιρια

Το δίκτυο κορμού αποτελείται από τον κεντρικό δρομολογητή του ιδρύματος καθώς και δυο ακόμα κεντρικούς δρομολογητές/μεταγωγείς που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη  Βουτών και συνδέονται μεταξύ τους κάνοντας χρήση πολλαπλών ζεύξεων ταχύτητα

Αρχιτεκτονική

Η επιλεγμένη τοπολογία δικτύου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ακολουθεί την διεθνή τάση για την υιοθέτηση ιεραρχικής δομής που αποτελείται από τρία επίπεδα: